Перейти до змісту

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679

від 27 квітня 2016 року

про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних)

(Текст стосується ЄЕП)

Європейський Парламент І Рада Європейського Союзу,

  • беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу, зокрема його статтю 16,
  • беручи до уваги пропозицію Європейської Комісії,
  • після передавання проекту законодавчого акта національним парламентам,
  • беручи до уваги висновок Європейського економічно-соціального комітету,
  • беручи до уваги висновок Комітету регіонів,
  • діючи згідно зі звичайною законодавчою процедурою,

Ухвалили цей регламент:

Загальний регламент про захист даних

ГЛАВА I Загальні положення

ГЛАВА II Принципи

ГЛАВА III Права суб'єкта даних

Секція 1 Прозорість і форми

Секція 2 Інформація та доступ до персональних даних

Секція 3 Виправлення та стирання

Секція 4 Право на заперечення та автоматизоване індивідуальне вироблення й ухвалення рішень

Секція 5 Обмеження

ГЛАВА IV Контролер і оператор

Секція 1 Загальні обов'язки

Секція 2 Безпека персональних даних

Секція 3 Оцінювання впливу на захист даних і попередня консультація

Секція 4 Співробітник з питань захисту даних

Секція 5 Кодекси поведінки та сертифікація

ГЛАВА V Передавання персональних даних до третіх країн або міжнародних організацій

ГЛАВА VI Незалежні наглядові органи

Секція 1 Незалежний статус

Секція 2 Компетенція, завдання і повноваження

ГЛАВА VII Співпраця і послідовність

Секція 1 Співпраця

Секція 2 Послідовність

Секція 3 Європейська рада із захисту даних

ГЛАВА VIII Засоби правового захисту, відповідальність і санкції

ГЛАВА IX Положення про спеціальні ситуації опрацювання

ГЛАВА X Делеговані акти та імплементаційні акти

ГЛАВА XI Прикінцеві положення