Перейти до змісту

ГЛАВА VII. Співпраця і послідовність

Секція 3. Європейська рада із захисту даних


Стаття 68. Європейська рада із захисту даних

  1. Цим засновується Європейська рада із захисту даних («Рада») як орган Союзу, що має правосуб'єктність.
  2. Раду представляє її Голова.
  3. Рада складається з голови одного наглядового органу кожної держави-члена та Європейського інспектора із захисту даних або їхніх відповідних представників.
  4. Якщо в державі-члені понад один наглядовий орган несе відповідальність за моніторинг застосування положень згідно з цим Регламентом, призначають спільного представника відповідно до права держави-члена.
  5. Комісія має право брати участь у роботі та засіданнях Ради без права голосу. Комісія призначає представника. Голова Ради повідомляє Комісії про роботу Ради.
  6. У випадках, вказаних у статті 65, Європейський інспектор із захисту даних володіє правом голосу лише щодо рішень, що стосуються принципів і правил, застосовних до установ, органів, служб і агентств Союзу, які по суті відповідають принципам і нормам цього Регламенту.